Vedtægter
vedtægter

Vedtægter

§1

Foreningens navn er FARSØ MOTIONSKLUB. Dens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. Foreningen er stiftet den 26. oktober 1993.

§2

Det er foreningens formål at udbrede interesse og kendskab til at dyrke motion i Farsø Motionscenter, samt drive Motionsklubben.

§3

Som medlemmer optages enkeltpersoner over 14 år og grupper fra virksomheder. Disse registreres som enkeltmedlemmer idet det er det enkelte individ, der er medlem af foreningen og ikke virksomheden. Der kan gives dispensation fra aldersreglen i følgende tilfælde: Der kan oprettes holdtræning med børn og unge ned til 10 år, men kun som holdtræning. Der kan optages unge ned til 10 år, som må træne på kardiomaskinerne og med egen kropsvægt som modstand ( altså ingen form for styrketræning i maskinerne eller med vægtene) i motionscentret, såfremt disse er ledsaget af en voksen( over 18 år) familiemedlem. Familiemedlem/værge har det fulde ansvar for at barnet/den unge ikke træner med andet end ovenfor beskrevet. Kun medlemmer kan dyrke motion i motionsklubben. Reklamering i foreningens lokaler, hjemmeside og Facebook må kun ske efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Der må kun bedrives privat virksomhed i foreningens lokaler ved indgåelse af skriftlig kontrakt med bestyrelsen.

§4

Indmeldelsen kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket med navn, privatadresse og privat telefonnr.  fødselsdato, og afleveres til instruktøren i motionscentret. Ved indmeldelsen medbringes sygesikringsbevis, regnr. og kontonr. for tilmelding til PBS. Indmeldelse er bindende for løbende måned+følgende hele måned, der tilbydes én prøvetime til nye medlemmer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrive af forældre eller værge.

§5

Ved ophør pga. længerevarende sygdom (lægedokumentation kan forlanges) refunderes kontingent for resterende hele måneder efter skriftlig begrundelse. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har nogen økonomisk mellemværende med foreningen.

§6

Kontingent, medlemskab, betalingstermin og opkrævning fastsættes af den aktuelle bestyrelse. Ved indmeldelse betales løbende mdr,+følgende hele mdr+indmeldelsesgebyr (chip) efterfølgende betales forud over PBS i løbende kontingent. Opsigelsen påhviler det enkelte medlem ved kontakt til PBS. Ved for sen indbetaling pålægges et rykkergebyr på kr 100kr. bestyrelsen kan udelukke et medlem, der er i restance eller når særlige forhold taler herfor. Beslutningen kan indankes for foreningens generalforsamling.

 

§7

Driften af foreningens motionscenter forestås af bestyrelsen, der har følgende sammensætning:

– 1 formand – 1 næstformand – 1 kasserer – 1 sekretær – 1 medlem

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Formanden kan ikke samtidig bestride posten som kasserer. I lige år vælges tre medlemmer til bestyrelsen i ulige år 2 medlemmer. Hvert år vælges 1 suppleant. Foreningen tegnes af Formanden og Kassereren i forening.

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 01.02 – 31.03. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel i Farsø Avis og ved opslag i Farsø Motionscenter. Alle medlemmer, der har været medlem de seneste 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse og ikke er i kontingentrestance har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer over 18 år, som har været medlem de seneste 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse og ikke er i kontingentrestance er valgbare til bestyrelsen. Alle beslutninger, bortset fra særlige bestemmelser i nærværende vedtægter, træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Et medlem, der ikke er til stede på en generalforsamling, kan kun vælges som bestyrelsesmedlem, såfremt skriftligt/mundtlig tilsagn foreligger. Alle forslag og afstemninger skal være skriftlige, hvis blot et medlem eller dirigenten ønsker det. Dagsordenen til foreningens ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og mindst 2 stemmetæller 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og I suppleant 6. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant

7. Evt.

 

§9

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Til foreningens regnskaber hører listen over inventar og redskaber. Regnskabet forelægges det ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§10

Vedtægtsændringer kan besluttes ved almindeligt flertal på generalforsamlingen. Dog kræves 2/3 flertal ved ændring af foreningens formål.

§11

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller et flertal af bestyrelsen. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal på den ordinære generalforsamling beslutter det eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om det, Ved anmodning om ekstraordinær generalforsamling angives, hvilke sager, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter anmodning og den indkaldes med mindst 14 dages varsel i Farsø Avis og ved opslag i motionscentret.

§12

Foreningen kan kun opløses, hvis det besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

§13

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens midler.

§14

Ved evt, opløsning træffes beslutning om afvikling af foreningens indkøbte aktiver. Mulige aktiver tilfalder alm, nyttige formål, som bestemmes på sidste afholdte generalforsamling.

§15

Doping: Foreningen er medlem at AntiDoping Danmark og/eller DGI og er underkastet disses regler om doping og dopingkontrol. Såfremt en person testes positiv 1. gang, gives der 2 års karantæne. Testes samme person positiv 2. gang er det udelukkelse for livstid. Der samarbejdes med de øvrige motionsklubber i området omkring doping og udelukkelse fra træning.