Vedtægter

Vedtægter for Farsø Motionsklub

§ 1

Foreningens navn er FARSØ MOTIONSKLUB. Dens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. Foreningen er stiftet den 26. oktober 1993.

§ 2

Det er foreningens formål at udbrede interesse og kendskab til at dyrke motion i Farsø Motionscenter, samt drive Motionsklubben.

§ 3

Kun medlemmer må dyrke motion i motionsklubben. Som medlem optages personer fra 10 år, samt grupper fra virksomheder. Børn i alderen 10 til 14 år må udelukkende træne på cardiomaskinerne og i cirkeltræningsmaskinerne og kun såfremt de er ledsaget af et voksent familiemedlem eller værge (over 18 år). Familiemedlemmet/værgen har ansvar for at barnet ikke træner på/i andet end de ovenstående maskiner.

Reklameopslag, og enhver anden form for reklame i foreningens lokaler, på hjemmesiden og på foreningens Facebook-side, kan kun ske efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Ligeledes må udøvelse af privat virksomhed i foreningens lokaler, kun ske efter skriftlig kontrakt med bestyrelsen.

§ 4

Indmeldelse i Farsø Motionsklub kan enten ske ved henvendelse til en instruktør, i den gældende instruktørtid, eller ved at tilmelde sig online på Farsø Motionsklubs hjemmeside.

Alle persondata der bruges ved oprettelsen, behandles i henhold til databeskyttelsesforordningen. For medlemmer under 18 år skal indmelding godkendes af forældre eller værge. Dette gælder både ved tilmelding online og ved personligt fremmøde.

Til nye medlemmer tilbydes der 1 prøvetime i Motionscentret og 1 prøvetime til Holdtræning, som skal udføres indenfor instruktørtiden. 

§ 5

Ved ophør af medlemskab pga. længerevarende sygdom (lægedokumentation kan forlanges) refunderes kontingent for resterende hele måneder, efter modtagelse af skriftlig begrundelse. Refunderingen kan kun ske, hvis medlemmet ikke har nogen form for økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6

Kontingentstørrelse, typer af medlemskab, betalingsterminer og opkrævningsformer, fastsættes af den aktuelle bestyrelse. Ved indmeldelse opkræves der et indmeldelsesgebyr der betales straks, sammen med første kontingentbetaling. Efterfølgende opkræves der løbende over det gældende medlemssystem, indtil medlemmet selv vælger at opsige medlemskabet. Farsø Motionsklub kan ikke gøres ansvarlig for det enkelte medlems manglende opsigelse af medlemskab, og de deraf følgende opkrævninger.  

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der er i restance eller når særlige forhold taler herfor. Beslutningen kan indankes til foreningens generalforsamling.

§7

Driften af foreningens motionscenter forestås af bestyrelsen, der har følgende sammensætning:

 • 1 formand
 • 1 næstformand
 • 1 kasserer
 • 1 sekretær
 • 1 medlem

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Hver person i bestyrelsen må kun bestride 1 bestyrelsespost. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I lige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, i ulige år 2 medlemmer. Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen. 

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i perioden fra 01.02 til 31.03. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel i Farsø Avis og ved opslag i Farsø Motionscenter. Dagsordenen til foreningens ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og mindst 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og I suppleant
 6. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
 7. Evt.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har været betalende medlem i minimum 2 måneder og som ikke er i kontingentrestance. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Skriftligt indgivet forslag sendes ud til foreningens medlemmer, senest 7 dage før Generalforsamlingen. Alle beslutninger, bortset fra særlige bestemmelser i nærværende vedtægter, træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. 

Alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, er valgbare til bestyrelsen. Et medlem der ikke er til stede på en generalforsamling, kan forslås opstillet som bestyrelsesmedlem ved fuldmagt, eller såfremt skriftligt/mundtligt tilsagn er forelagt ét eller flere medlemmer af bestyrelsen, inden valget sættes i gang. Alle forslag og afstemninger skal være skriftlige, hvis blot ét medlem eller dirigenten ønsker det. 

§ 9

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Til foreningens regnskaber hører en liste over inventar og redskaber. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 10

Vedtægtsændringer kan besluttes ved almindeligt flertal på generalforsamlingen. Dog kræves 2/3 flertal ved ændring af foreningens formål.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller et flertal af bestyrelsen. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal på den ordinære generalforsamling beslutter det eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om det. Ved anmodning om ekstraordinær generalforsamling angives, hvilke sager der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter anmodning og den indkaldes med mindst 14 dages varsel i Farsø Avis og ved opslag i motionscentret.

§ 12

Foreningen kan kun opløses, hvis det besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, som afholdes med mindst 2 ugers mellemrum.

§ 13

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens midler.

§ 14

Ved evt. opløsning træffes beslutning om afvikling af foreningens indkøbte aktiver. Mulige aktiver tilfalder alm, nyttige formål, som bestemmes på sidste afholdte generalforsamling.

§ 15

Foreningen er medlem af DGI, og der igennem AntiDoping Danmark, og er derved underkastet deres regler for doping og dopingkontrol. Såfremt en person testes positiv 1. gang, gives der 2 års karantæne. Testes samme person positiv 2. gang betyder det udelukkelse fra Farsø Motionscenter for livstid.

(Revideret og godkendt på Generalforsamling 20/3-2024)